Kallelse till årsstämma, 18 maj

Välkommen till Brf Henriksdalskajens årsstämma tisdagen den 18 maj kl 18. Liksom förra året hålls stämman utomhus, i gången mellan Fendergatan 6 och 8. Ta med egen stol till mötet. Årsmöteshandlingarna finns nu tillgängliga här nedan. Obs! Revisionsberättelsen publiceras senare.

Förslag till dagordning: Brf Henriksdalskajen årsstämma 2021-05-18, kl. 18:00

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för

nästkommande verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor

16. Tillsättande av valberedning

17. Motioner från medlemmarna och övriga frågor

18. Stämmans avslutande

BILAGOR