Balkonginglasning

Allmänna villkor gällande balkonginglasning.
BRF Henriksdalskajen 2020.12.09

Parter
Brf Henriksdalskajen, org.nr: 769615-3944, Fendergatan 6-8, 12071 Stockholm. Här kallad ”Föreningen”. Bostadsrättsinnehavaren, dvs medlemmen i föreningen

Villkor
§ 1  Föreningen medger att bostadsrättshavaren i enlighet med föreningens generella byggnadslov för 
s.k. balkonginglasning, och enligt av byggnadsnämnden godkänd montering på egen bekostnad glasar in inbyggd balkong som tillhör bostadsrättslägenheten.

§ 2  Bostadsrättsinnehavaren förbinder sig att enbart använda leverantören Lumon för arbetet med inglasningen. Tel: 010-150 21 00, kundservice@lumon.se  Sorterargatan 23, 162 50 Vällingby

§ 3  Det åligger bostadsrättshavaren att inhämta styrelsens skriftliga godkännande innan inglasning påbörjas samt att informera styrelsen när inglasningen är genomförd. En begäran om godkännande ska ställas till styrelsenhenriksdalskajen@gmail.com .

§ 4  Bostadsrättshavaren svarar för underhållet av inglasningen enligt samma grunder som enligt stadgarna som gäller för lägenhetens inre.

§ 5  Bostadsrättshavaren är skyldig att efter anmodan från föreningen helt eller delvis montera bort och i förekommande fall åter montera inglasningen om detta erfordras för att föreningen skall kunna utföra underhåll eller ombyggnad av huset. Bostadsrättshavaren svarar för kostnaden för i detta sammanhang erforderliga åtgärder. Det samma gäller om inglasningen måste nedmonteras till följd av myndighets beslut eller annan omständighet över vilken föreningen inte råder. 

§ 6  Bostadsrättshavaren ansvarar för skador på föreningens egendom till följd av inglasningen som sådan eller som orsakas i samband med montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen liksom för person- eller sakskada på tredje man eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll eller nedmontering av inglasningen. Bostadsrättshavaren svarar även för samtliga kostnader i samband med av föreningen eller annan myndighet påkallad besiktning av inglasningen och/eller dess kringutrustning samt åtgärder av besiktningsanmärkningar. Besiktningsanmärkningar skall omgående åtgärdas samt åtgärdas på bostadsrättshavarens bekostnad. 

§ 7  Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttning skyldig att montera bort inglasningen och återställa balkongen om föreningen begär det.

§ 8  Vid eventuell nedmontering av inglasningen är bostadsrättshavaren skyldig att återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen gjordes och att reparera eventuella skador på huset som uppkommit till följd av inglasningen.

§ 9  Om bostadsrättshavaren ej fullföljer sina förpliktelser enligt detta avtal äger föreningen rätt att på bostadsrättshavarens bekostnad montera ned balkonginglasningen med dess kringutrustning och likaså på bostadsrättshavarens bekostnad återställa fasaden.

§ 10  Föreningen har tolkningsföreträde vid tvist om när åtgärd bedöms vara nödvändig samt påkallande av besiktning av inglasningen och/eller dess kringutrustning.

§ 11  Kostnader som uppkommer för föreningen som en följd av inglasning, ska envar medlem som får glasa in sin balkong ersätta föreningen för.